HEMIS som har overtatt våre bedriftshelsetjenester bistår med å heve din totale HMS-kompetanse gjennom rådgivning, veiledning, undervisning, kartlegging og dokumentasjon.

Se mer på hemis.no

Ergonomisk arbeidsmiljø

Muskel- og skjelettplager den mest utbredte helseutfordringen vi har i Norge. Alene utgjør dette en betydelig kostnad i form av redusert helse og sykefravær. Det er godt dokumentert at individuelt tilpasset trening er svært effektivt for å redusere eller forebygge slike plager. Vi vektlegger derfor i stor grad dette i vår veiledning.

Vi bistår med kartlegging av mulighetene for ergonomisk variasjon for å redusere belastning, vurderer mulighetene for fysisk aktivitet og bevegelse, holder undervisninger og øker bevisstheten rundt det ergonomiske arbeidsmiljøet.

Yrkeshygiene

Yrkeshygiene har som mål å bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø og å fjerne årsaker til yrkesskader og yrkessykdommer.

Yrkeshygienikeren

 • kartlegger arbeidsmiljøet og identifiserer risikofaktorer fra kjemiske, fysiske og biologiske påvirkninger
 • utfører tilhørende risikovurderinger
 • utfører målinger og prøvetaking og sørger for at de nødvendige analyser blir utført
 • har kunnskaper om prøvetakingsstrategi og metoder for prøvetaking og analyser
 • gir strategiske råd om tiltak for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • gir praktiske råd på arbeidsplassen for å unngå helseskadelig eksponering
 • gir informasjon og undervisning i arbeidet med å redusere risiko og å skape helsefremmende arbeidsplasser
 • har spesialkompetanse innenfor kjemiske og biologiske miljøfaktorer, systematisk HMS-arbeid, norsk og internasjonalt regelverk

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Det er godt dokumentert at arbeidsforhold har betydning for helse, og at dette da påvirker sykefraværet. Lette psykiske helseplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge, men det er ikke nødvendigvis arbeidsplassen som er årsaken til plagene. Det å være en del av et godt arbeidsmiljø, hvor arbeidsgleden dyrkes, kan virke forebyggende for slike helseutfordringer.

Vi hjelper deg med:

 • Organisasjonsutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Håndtering av kriser og trusler

Arbeidshelse

Sykefraværoppfølging

Vi bistår aktivt i bedriftens sykefraværoppfølging og kan delta i dialogmøter, ser på muligheter for tilrettelegging, veiledning og tiltak i form av undervisning, seminarinnlegg eller workshops.

Arbeidsmedisin

Vi tilbyr målrettet helseundersøkelse som gir et utgangspunkt for å iverksette forebyggende tiltak.

Disse deler vi inn i 2 kategorier:

 1. De lovpålagte
 2. De faglige anbefalte ut i fra vurdering av eksponering. Det bygger på faglig kvalifiserte råd til arbeidsgiver.
De lovpålagte

Det gitt en rekke bestemmelser som pålegger arbeidsgiver en plikt til å påse at det foretas undersøkelser av arbeidstakernes helse. Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres når arbeidstakeren utsettes for:

 • Farlige kjemikalier
 • Støv med asbestfiber
 • Biologiske faktorer
 • Støy eller mekaniske vibrasjoner
 • Ioniserende stråling
 • Kunstig optisk stråling
 • Elektromagnetisk felt
 • Arbeid under vann eller økt omgivende trykk
 • Gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid

I tillegg skal arbeidstakere som jevnlig og som en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved dataskjerm, få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner.