Arbeidsrettet mestringsopphold er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018.

Målgruppe

Målgruppen er personer som er i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/skjelettplager. Sammenlignet med pasienter som henvises til lengre rehabiliteringsopphold (3-4 uker) vil pasientgruppen for denne ytelsen ofte være tidligere i sykmeldingsfasen og/eller at problemstillingene er mindre komplekse. Ressurser og motivasjon hos pasientene er også en viktig faktor.

Organisering

Korte intervensjoner på 5 dager organisert i grupper. Innholdet baseres på relevante nasjonale faglige retningslinjer. Samarbeid med NAV, fastlege og arbeidsgiver er sentralt.

Mål

 • Avklare problemstillinger som kan være til hinder for økt deltakelse i arbeidslivet.
 • Øke den enkeltes motivasjon til å være aktiv i arbeidslivet.
 • Øke den enkeltes erfaring og motivasjon for å være fysisk aktiv.
 • Øke den enkeltes trygghet i bruk av kroppen.

Tverrfaglig bemanning

Personellgrupper er lege med relevant spesialitet (allmennmedisin eller spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin), fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier eller psykolog, og sosionom eller tilsvarende.

Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagoger, (psykiatrisk) sykepleier, psykolog, legespesialist og sosionom.

Henvisning

Omleggingen innebærer at fastleger og andre henvisere skal henvise aktuelle pasienter til spesialisthelsetjenesten på samme måte som for alle andre pasientgrupper. Det kreves en henvisning fra fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuell terapeut, som sendes fysikalsk poliklinikk ved UNN i Tromsø.

 • Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten
 • Pasienten betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort
 • Transportkostnader dekkes som for spesialisthelsetjenesten forøvrig

Henvisningen vil behandles på samme måte som for andre pasienter og retten til behandling vil vurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipp.

Henvisningen merkes tydelig med «Arbeidsrettet mestringsopphold» og må inneholde informasjon om:

 • Aktuell problemstilling
 • Arbeidsforhold
 • Sykemeldingsstatus
 • Eventuelt tidligere utredning / behandling
 • Pasientens telefonnummer