GRUPPEOPPHOLD FOR YTELSEN ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Målet for dette tilbudet er å hjelpe deg med å styrke dine ressurser slik at arbeidsevnen kan bli bedre. Dette gjør vi ved å starte endringsprosesser som skal bidra til økt bevisstgjøring rundt dine muligheter og sterke sider.

Noen av metodene vi bruker er tilpasset trening og kognitive teknikker. Dette skal bidra til at du skal bli trygg på hvordan du kan håndtere utfordringer i jobbsituasjon og hverdag. Det forventes at du er aktivt deltagende i prosessen.

Tiltak

Du får tilbud om ulike tiltak som tilpasses individuelt og som beskrives i rehabiliteringsplanen din. De viktigste tiltakene er tverrfaglig kartlegging og undersøkelse.

Treningen skal gi deg bevegelseserfaringer og ha en oppmerksom tilstedeværelse. På sikt skal du oppleve funksjonsforbedring. Treningen kan også inkludere kognitiv trening som hukommelsestrening og planleggingsteknikker.

Målsettingsarbeidet begynner allerede når du får tilbud om opphold, ved at vi sender ut et mål- og kartleggingsskjema sammen med velkomstbrevet.  Målarbeidet og veiledning vil foregå både individuelt og i grupper.

Psykososial trening er et av elementene i tilbudet. Dette handler om at du skal prøve ut egne ressurser, tørre å eksponere deg, fungere i gruppe og teste grenser.  Gjennom aktivitetene skal du få økt selvforståelse, forståelse av dine helseplager og din livssituasjon.

Aktivitetsglede skal motivere deg til å fortsette med aktivitetene når du kommer hjem.

Tilrettelegging av miljø er av stor betydning. Samspill og samhandling med dine kontaktpersoner hjemme, privat og i hjelpeapparatet, kan bidra til økt arbeidsdeltakelse. Særlig gjelder dette for samarbeidet med NAV, arbeidsplass, fastlege og bedriftshelsetjeneste.

På alle disse områdene vil mål om deltakelse i arbeidslivet være gjennomgående. Du vil få tilbud om livsstil- og kostveiledning i gruppe og ved spesielle behov også som individuell veiledning.

Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagoger, (psykiatrisk) sykepleier, veileder i friluftsliv og sosionom. Det er også legespesialister som bistår teamet. Tverrfaglig team vurderer og henviser ved behov for spesialistkonsultasjoner.

Oppholdstid: Tre uker og en ukes oppfølgingsopphold eller fire uker.