HelseIArbeid er det nye nasjonale konseptet som er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, med rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring som skal fremme mestring og arbeidsdeltakelse. Målgruppen er den store gruppen arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskel-skjelettlidelser og/eller psykiske plager. HelseIArbeid er veletablert i de tre nordligste fylkene, og her på Opptreningssenteret tilbyr vi følgende:

HelseIArbeid består av tre ulike tiltak

 

1. Poliklinikk

2. Fire-dagers mestringsopphold

3. Bedriftstiltak for IA-bedrifter

1. Poliklinikk

I november 2014 startet vi opp med poliklinikk innen ordningen Raskere tilbake. Ordningen har nå fått navnet HelseIArbeid og vi tar imot pasienter fra hele Finnmark.

Tilbudet på poliklinikken omhandler:

  • Medisinsk avklaring, for personer som holder på å falle ut av arbeid eller har vært sykemeldt kortere enn ett år
  • Kort ventetid
  • Tiltak fra NAV ved behov
  • Henvises av lege eller spesialisthelsetjeneste
  • Er bemannet med legespesialist i fysikalsk medisin, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom
  • Reiseutgifter dekkes etter statens satser og blir refundert fra Pasientreiser

Poliklinikken gjennomfører en grundig undersøkelse, og gir utfyllende informasjon om blant annet nakke- og ryggplager. Dette for å gi bedre forståelse og trygghet i egen situasjon.

Tilbudet er aktuelt for personer hvor det er nyttig med en rask avklaring.

Tilbudet skal bidra til at man gjennom bruk av egne ressurser unngår å falle utenfor arbeid eller kommer raskere tilbake til arbeid. Ved behov henvises personen videre til andre aktuelle tiltak.

2. Mestringsopphold

Etter avklaring på poliklinikk blir det vurdert om du kan ha nytte av et fire dagers mestringsopphold. Dersom du er medisinsk avklart kan det søkes direkte til mestringsoppholdet. Oppholdet består av trening inne og ute, avspenning, undervisning og refleksjonsgrupper.

Du kan delta på mestringsopphold som et dag- eller døgnopphold. Dersom du bor i Alta tilbys du dagopphold der lunsj er inkludert i oppholdet. Bor du utenfor Alta kommune vil du få dekket reise og overnatting i henhold til Pasientreisers satser.

3. Bedriftstiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter

HelseIArbeid er et forebyggende og helsefremmende bedriftstiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Målet er å styrke nærværet på arbeidsplassen gjennom prosessarbeid, økt bevisstgjøring og kunnskap om hvordan arbeidsplassen kan være helsefremmende.

Vi foretar en planlagt og systematisk oppfølging av arbeidsplassen for å øke de ansattes kunnskap om muskel/skjelett- og lettere psykiske helseplager. Målet er å påvirke holdninger, kunnskap og mestringsevne for å gi arbeidstagere bedre forutsetninger for arbeidsdeltagelse. Den ansatte skal bli trygg på at man kan gå på jobb og være i aktivitet selv om man har muskel- skjelettplager og/eller lettere psykiske helseutfordringer. Dette gjøres gjennom møter og undervisning i bedriften, kombinert med temabasert prosessarbeid.

Er dette noe som er aktuelt for din bedrift, ta kontakt på telefon 960 98 630/976 00 200.


Link til søknadsskjema for poliklinikk og mestringsopphold: HelseIArbeid-søknad (PDF)

Søknad sendes elektronisk, direkte til Opptreningssenteret i Finnmark. Eventuelt per post til:
Opptreningssenteret i Finnmark. Postboks 1283. 9505 Alta.